Forum radioterapii (skansen)
Forum zawieszone ze wzglêdu na brak zainteresowania.
Je¶li kto¶ ma ochotê je reanimowaæ forum, proszê pisaæ na:
forum (at) ws.aplus.pl

Kursy, szkolenia, spotkania - warsztaty z zakresu testów specjalistycznych w mammografii

Mika - Czw Mar 15, 2007 11:21 pm
Temat postu: warsztaty z zakresu testów specjalistycznych w mammografii
T± informacjê kirujê do wszystkich zainteresowanych kontrol± jako¶ci w mammografii. Chcemy zorganizowaæ warsztaty dotycz±ce kontroli w zakresie testów specjalistycznych w mammografii. Wiem, ¿e najczê¶ciej w t± dzia³alno¶æ s± "wkrêceni" fizycy. Jest nowy sprzêt kontrolny, pojawiaj± siê przed nami ca³y czas nowe wyzwania zwi±zane z rozwojem sprzêtu diagnostycznego i zwi±zane z obecno¶æi± starego sprzêtu na rynku diagnostycznym. Chcemy podyskutowaæ, powymieniaæ siê do¶wiadczeniami itd. Warsztaty te odbywa³yby siê po auspicjami naszego wroc³awskiego WOK-u. Osoby chêtne proszê o zg³oszenie swojego akcesu na e-mail: doborska-kumaszynska@wp.pl.
Pozdrawiam wszystkich mo¿liwych do pozdrowienia

elodie - Sro Sty 14, 2009 2:27 pm

Witam! CZy kto¶ mo¿e wie czy teraz na terenie województwa ¶l±skiego lub w Krakowie bêdzie organizowany kurs z zakresu testów specjalistycznych w mammografii i rtg? Proszê o info... muszê koniecznie zrobiæ taki kurs a nie mogê znale¼æ ¿adnej informacji, gdzie jest teraz organizowany. Proszê o pomoc.
Mika - Sro Sty 14, 2009 8:04 pm

Witam,
nikt raczej nie organizuje kursów z zakresu testów specjalistycznych w mammografii. Nie ma standaryzacji metod pomiarowych. Jestesmy w trakcie prac nad tymi standardami do Rozp. Min. Zdr. Kursy z tego zakresu dla fizyków czasem organizuje EUREF - i to tez nie do koñca jest to, poniewa¿ EUREF specjalizuje siê w kontrolach mammografów pracuj±cych w skriningach. Na Twoim miejscu skontaktowa³abym sie z jednostk± (lub jednostkami), która ma uprawnienia do wykonywania takich testów i poprosi³a o uczestniczenie w pomiarach na zasadzie warsztatów. Na stronie GIS sa podane jednostki, które takie uprawnienia maj±.
Pozdrawiam


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group